Mobiistar Care's Recent Activity

  1. Mobiistar Care liked 4Fun's post in the thread Lỗi pin tụt nhanh khi không xài.

    Hình sau cho thấy sóng mạnh (màu xanh lá cây) và trong 4 tiếng không làm gì mà từ 100% xuống còn...

    Screenshot_20180709-145720.png 20/7/18 at 9:33 AM